Chia sẻ kiến thức : Vị trí công việc văn phòng và nội dung công việc bằng Tiếng Anh - Việc làm Bàu Bàng Bình Dương

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

Chia sẻ kiến thức : Vị trí công việc văn phòng và nội dung công việc bằng Tiếng Anh

 Nội dung công việc thường nhật bằng Tiếng Anh : 

Input Information flow 👉 Luồng thông tin đầu vào

Output Information flow  👉 Luồng thông tin đầu ra

Internal Information flow 👉 Luồng thông tin nội bộ

Managerial work 👉 Công việc quản trị

Scientific management 👉 Quản trị một cách khoa học

Office planning 👉 Hoạch định hành chính văn phòng

Strategic planning 👉 Hoạch định chiến lược

Operational planning 👉 Hoạch định tác vụ

Centralization 👉 Tập trung

Decentralization 👉 Phân tán

Physical Centralization 👉 Tập trung vào một địa bàn

Functional Centralization 👉 Tập trung theo chức năng

Organizing 👉 Tổ chức

Customers relationship 👉 Mối quan hệ với khách hàng

Processional relationship 👉 Mối quan hệ nghề nghiệp

Controlling 👉 Kiểm tra

Monitoring 👉 Kiểm soát

Strategic control 👉 Kiểm tra chiến lược

Operational control 👉 Kiểm tra tác vụ

Administrative control 👉 Kiểm tra hành chính

Operative Control 👉 Kiểm tra hoạt động tác vụ

Scheduling 👉 Lịch công tác phân chia thời biểu

Dispatching/Assignment 👉 Phân công tác

Directing 👉 Điều hành

Due 👉 Thời hạn/kỳ hạn

Elapsed time 👉 Thời gian trôi qua

Report 👉 Báo cáo

Tên tiếng anh các vị trí công việc văn phòng :

General Manager Assistant

Office Management 👉 Quản trị hành chính văn phòng

Office/Administrative Manager 👉 Giám đốc hành chính

Administrative Assistant 👉 Trợ lý hành chính

Information Manager 👉 Trưởng phòng thông tin

Receptionist 👉 Tiếp tân

Mail clerk 👉 Nhân viên thư tín

File clerk 👉 Nhân viên lưu trữ hồ sơ

Stenographer 👉 Nhân viên tốc ký

Typist/Clerk typist 👉 Nhân viên đánh máy

Secretary 👉 Thư ký

Professional Secretary 👉 Thư ký chuyên nghiệp

Multifunctional/Traditional/Generalists 👉 Thư ký tổng quát

Junior Secretary 👉 Thư ký sơ cấp

Senior Secretary 👉 Thư ký Trung cấp

Executive Secretary 👉 Thư ký Giám đốc

Mail processing supervisor 👉 Kiểm soát viên xử lý thư tín

Supervisor 👉 Kiểm soát viên

Word processing specialist 👉 Chuyên viên hành chánh

Data entry clerk/Operator 👉 Nhân viên nhập dữ kiện

Intelligent copier operator 👉 Người điều hành máy in

Officer services 👉 Dịch vụ hành chính văn phòng

Top management 👉 Cấp quản trị cao cấp

Middle management 👉 Cấp quản trị cao trung

Supervisory management 👉 Cấp quản đốc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad